Welkom bij kinderdagverblijf Kumari. Het leukste kinderdagverblijf van Heeze en omstreken! Bent u nog op zoek naar kwalitatieve goede en professionele kinderopvang tegen een aantrekkelijke prijs? Dan hopen wij u via deze website te overtuigen om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Bent u als ouder al betrokken bij kinderdagverblijf Kumari? Dan hopen wij dat u hier voldoende leuke en nieuwe informatie op zult doen.  
 

Landelijk Register Kinderopvang
Kinderdagverblijf Kumari is geregistreerd onder de volgende LRK nummers:
LRK dagopvang 164574116
LRK buitenschoolse opvang 116910215

GGD inspectie 2016
Voor de toetsing kwaliteit volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft de GGD op 11 juni een onaangekondigde controle uitgevoerd. Hieronder zijn de inspectie rapporten weergegeven van de laatste controle.

Inspectierapport dag opvang juli 2016

Inspectierapport dag BSO juli 2016

Kracht educatief
Wij zijn op donderdag 1 oktober gestart met een verdiepingstraining voor de voor- en vroegschoolse educatie. Deze training bestaat uit vier avonden waaraan wij met het hele team deelnemen. De nadruk bij deze verdiepingstraining ligt op:
• Bewust en spelenderwijs de rekenontwikkeling van kinderen stimuleren
• Bewust inzetten van het thema Peuterplein voor 0-2 jarigen
• Inrichting van de speelleeromgeving voor het uitwerken van thema’s
• Het stimuleren van ouderbetrokkenheid met Peuterplein
Alle pedagogisch medewerksters zullen een certificaat ontvangen van deze training. Aarzel niet om te vragen naar ons Peuterplein programma.

Nieuwe bedden en boxen
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft nieuwe eisen gesteld aan kinderbedden en boxen. Per 1 januari 2016 moeten alle kinderopvanglocatie aan deze vernieuwde eisen voldoen. Wij voldoen volledig aan deze nieuwe wetgeving en hebben al ons meubilair aangepast op de nieuwste eisen.

Toepassing vierogen principe binnen Kumari
Vanaf 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” in werking in de kinderopvang. U heeft hiervan al eens eerder communicatie van ons ontvangen. Dit principe houdt in dat er altijd de mogelijkheid moet zijn dat een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Binnen Kumari vullen we dit in met ons open deuren beleid. Voor onze groepsleidsters geldt:
1. Deuren tussen de groepen staan altijd open;
2. Deur van de toilet blijft altijd open als een groepsleidster met een kind mee naar het toilet gaat;
3. Ben je met twee of meer leidsters op de groep, ben je bewust van het handelen van de ander met betrekking tot de kinderen;
4. Ben je (tijdelijk) alleen op de groep, houdt tussendeuren open en ben je bewust van geluiden en signalen van de andere groep. Loop af en toe eens bij een collega binnen en toon je interesse. Gebruik ook eens een deel van je pauze om op een andere groep binnen te stappen.